Regulamin Stowarzyszenia

REGULAMIN STOWARZYSZENIA ZWYKŁEGO
INSTYTUT COPERNICANUM

 1. Stowarzyszenie zwykłe nosi nazwę Instytut Copernicanum. W dalszych postanowieniach regulaminu zwane jest Stowarzyszeniem.
 2. Terenem działania Stowarzyszenia jest cała Polska.
 3. Siedzibą Stowarzyszenia jest Miasto Toruń.
 4. Stowarzyszenie jest zawiązane na czas nieokreślony. Działa na podstawie niniejszego regulaminu oraz przepisów ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach.
 5. Działalność Stowarzyszenia oparta jest na pracy społecznej jej członków.
 6. Cele Stowarzyszenia to:
  1. troska o Rzeczpospolitą jako dobro wspólne wszystkich obywateli;
  2. zwiększenie podmiotowości obywateli w Rzeczypospolitej;
  3. zwiększenie poczucia odpowiedzialności obywateli za Rzeczpospolitą;
  4. podnoszenie jakości debaty publicznej w Polsce;
  5. upowszechnianie idei współpracy narodów Europy opartej na fundamentach tradycji chrześcijańskiej, konserwatywnej i liberalnej;
  6. szerzenie i upowszechnianie wartości patriotycznych i chrześcijańskich;
  7. szerzenie i upowszechnianie idei państwa prawa;
  8. działanie na rzecz stworzenia społeczeństwa obywatelskiego;
  9. upowszechnianie idei samorządności lokalnej i dążenie do doskonalenia instytucji samorządowych;
  10. obrona tradycyjnych wartości rodzinnych, wychowawczych i kulturowych;
  11. działanie na rzecz nauki, edukacji, oświaty i wychowania;
  12. działanie na rzecz kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji,
  13. działanie na rzecz podtrzymywania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej;
  14. kultywowanie pamięci o postaciach i miejscach ważnych dla Ojczyzny;
  15. tworzenie płaszczyzn dla pogłębiania rozwoju intelektualnego w duchu patriotyzmu i prawdy historycznej;
  16. integrowanie środowisk patriotycznych i konserwatywnych, działających na rzecz dobra publicznego, zwłaszcza: działaczy samorządowych, działaczy społecznych, działaczy politycznych, kombatantów, przedstawicieli środowisk naukowych, przedstawicieli innych fundacji i stowarzyszeń;
  17. ochrona praw człowieka, w szczególności praw dzieci nienarodzonych i niezbywalnej godności człowieka;
  18. kontrola obywatelska nad podmiotami wykonującymi funkcje publiczne i dysponującymi środkami publicznymi.
  19. Podejmowanie współpracy z instytucjami o podobnych charakterze.
  20. Ochrona grup zagrożonych wykluczeniem społecznym i wspieranie ich aktywności (m.in. osób niepełnosprawnych, starszych).
 7. Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:
  1. Współpracę z władzami na szczeblu samorządowym, państwowym jak również podmiotami gospodarczymi, czy tradycyjnymi mediami (TV, radio, prasa, internet);
  2. Uczestniczenie w projektach zbieżnych z celami Instytutu;
  3. Prowadzenie działalności wydawniczej, w tym prowadzenie portali internetowych o charakterze popularyzatorskim, kulturalnym, informacyjnym, promocyjnym, mających na celu m.in. działalność strażniczą;
  4. Wspieranie inicjatyw środowisk ogólnopolskich i lokalnych w działaniach zbieżnych z celami Instytutu;
  5. Organizowanie spotkań, wydarzeń i konferencji o charakterze m.in. popularnonaukowym, kulturalnym i edukacyjnym;
  6. Wykorzystanie nowoczesnych technologii i mediów społecznościowych;
  7. Pozyskiwania środków z instytucji państwowych, samorządowych, europejskich, fundacji, stowarzyszeń i podmiotów prywatnych.
 8. Członkiem stowarzyszenia może być osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych i niepozbawiona praw publicznych, będąca obywatelem polskim lub cudzoziemcem.
 9. Przyjęcia nowych członków dokonuje Zarząd uchwałą podjętą w ciągu 30 dni od daty złożenia deklaracji zawierającej rekomendację dwóch członków.
 10. Członek ma prawo do:
  1. do biernego i czynnego uczestnictwa w wyborze władz Stowarzyszenia;
  2. uczestnictwa w Walnych Zebraniach Członków;
  3. wyrażania opinii i zgłaszania wniosków we wszystkich kwestiach dotyczących działalności Stowarzyszenia;
  4. korzystania z dorobku, majątku i wszelkich form działalności Stowarzyszenia.
 11. Członek obowiązany jest do:
  1. brania czynnego udziału w działalności Stowarzyszenia,
  2. uczestniczenia w zebraniach Walnego Zebrania Członków,
  3. przestrzegania Regulaminu i uchwał władz Stowarzyszenia,
  4. propagowania celów zawartych w Regulaminie Stowarzyszenia,
  5. regularnego opłacania składek członkowskich.
  1. Członkostwo ustaje w przypadku skreślenia z listy członków lub wykluczenia ze Stowarzyszenia.
  2. Skreślenie z listy członków następuje na skutek:
   1. śmierci członka,
   2. złożenia przez członka Zarządowi pisemnego oświadczenia o wystąpieniu ze Stowarzyszenia.
  3. Skreślenia z listy członków dokonuje Zarząd Stowarzyszenia.
  4. Wykluczenie ze Stowarzyszenia następuje z powodu:
   1. nie wykonywania przez członka postanowień Regulaminu lub uchwał władz Stowarzyszenia,
   2. podejmowania przez członka działań rażąco sprzecznych z celami Stowarzyszenia,
   3. działania na szkodę Stowarzyszenia,
   4. niepłacenia składki członkowskiej przez co najmniej 12 miesięcy oraz zaprzestania aktywnego uczestnictwa w działaniach Stowarzyszenia przez okres co najmniej 12 miesięcy.
  5. Decyzję o wykluczeniu podejmuje Zarząd Stowarzyszenia. Od jego decyzji przysługuje odwołanie do Walnego Zebrania Członków. Odwołanie składa się za pośrednictwem Zarządu.
 12. 1. Osoba wykluczona ma prawo wniesienia odwołania do Walnego Zebrania Członków w terminie 14 dni od daty doręczenia uchwały na piśmie. Walne Zebranie Członków rozpatruje odwołanie w czasie najbliższych obrad, a jego decyzja jest ostateczna.
 13. Władzami Stowarzyszenia są:
  1. Walne Zebranie Członków,
  2. Zarząd.
 14. Walne Zebranie Członków jest najwyższą władzą Stowarzyszenia, które podejmuje decyzje we wszystkich sprawach należących do zakresu działania Stowarzyszenia, o ile Regulamin nie stanowi inaczej.
 15. Walne Zebranie Członków zwołuje Zarząd.
 16. Walne Zebranie Członków zwoływane jest raz w roku jako sprawozdawcze oraz raz na 2 lata jako sprawozdawczo – wyborcze.
 17. Zarząd może zwołać Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków, które odbywa się nie później niż w ciągu 30 dni od złożenia wniosku i obraduje nad sprawami, dla których zostało zwołane.
 18. Uchwały Walnego Zebrania Członków podejmowane są w głosowaniu jawnym. Zebranie może zdecydować o przeprowadzeniu głosowania tajnego.
 19. Uchwały Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia podejmowane są zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy osób uprawnionych do głosowania chyba, że Regulamin stanowi inaczej.
 20. Do kompetencji Walnego Zebrania należy m. in:
  1. ustalanie kierunków działania i rozwoju,
  2. wybór i odwołanie Prezesa i członków Zarządu Stowarzyszenia,
  3. rozpatrywanie odwołań w sprawie pozbawienia członkostwa w Stowarzyszeniu,
  4. uchwalanie zmian Regulaminu,
  5. podejmowanie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia.
  6. podejmowanie uchwał w innych sprawach niezastrzeżonych do kompetencji pozostałych organów.
  1. Zarząd Stowarzyszenia składa się z 3 (trzech) członków i wybierany jest zwykłą większością głosów przez Walne Zebranie Członków przy obecności przynajmniej połowy z nich.
  2. W skład Zarządu wchodzi Prezes Zarządu oraz 2 członków Zarządu.
  3. Zarząd powołuje się na dwuletnią kadencję.
 21. W razie, gdy skład Zarządu ulegnie zmniejszeniu w czasie trwania kadencji, uzupełnienie składu organu może nastąpić w drodze uzupełnienia składu, którego dokonuje Zarząd, z zastrzeżeniem, iż skład Zarządu w drodze kooptacji nie może przekroczyć 1/3 składu z wyboru.
 22. Do podjęcia uchwały Zarządu niezbędny jest głos dwóch członków Zarządu, z zastrzeżeniem, że jednym z nich będzie Prezes Zarządu, przy obecności wszystkich członków Zarządu
 23. Do kompetencji Zarządu należy:
  1. Realizowanie uchwał Walnego Zebrania Członków oraz składanie sprawozdań ze swojej działalności.
  2. Kierowanie bieżącą działalnością i reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz.
  3. Opracowywanie programów i uchwalanie planów pracy Stowarzyszenia.
  4. Przyjmowanie i pozbawianie członkostwa.
  5. Przygotowywanie projektu budżetu Stowarzyszenia.
  6. Uchwalanie wysokości składek członkowskich.
  7. Zarządzanie majątkiem Stowarzyszenia oraz podejmowanie uchwał o nabywaniu, zbywaniu lub obciążaniu majątku Stowarzyszenia.
  8. Zwoływanie Walnych Zebrań Członków.
  9. Rozstrzyganie sporów między członkami Stowarzyszenia powstałych na tle działalności Stowarzyszenia.
 24. Do reprezentowania Stowarzyszenia, w szczególności zaciągania zobowiązań majątkowych wymagane są podpisy dwóch członków Zarządu działających łącznie, w tym Prezesa.
 25. Środki na działalność stowarzyszeniach pochodzą z:
  1. składek członkowskich,
  2. dotacji,
  3. darowizn,
  4. ofiarności publicznej,
  5. spadków, zapisów,
  6. dochodów z majątku stowarzyszenia.
  1. Podejmowanie przez Zarząd Stowarzyszenia czynności przekraczających zakres zwykłego zarządu wymaga uprzedniej zgody wszystkich członków stowarzyszenia zwykłego oraz udzielenia przez nich pełnomocnictwa do dokonania tych czynności.
  2. Czynnościami przekraczającymi zakres zwykłego zarządu są w szczególności:
   1. nabycie oraz zbycie nieruchomości lub prawa użytkowania wieczystego;
   2. ustanowienie ograniczonego prawa rzeczowego;
   3. zawarcie umowy kredytu albo pożyczki;
   4. przejęcie długu, uznanie długu, zwolnienie z długu, przystąpienie do długu, zawarcie umowy poręczenia lub zawarcie innej podobnej umowy;
   5. zaciągnięcie innych zobowiązań przekraczających wartość 10 000 zł.
  1. Zmiana regulaminu oraz rozwiązanie Stowarzyszenia wymaga podjęcia uchwały Walnego Zebrania Członków podjętej większością 2/3 głosów w obecności co najmniej 1/2 liczby Członków.
  2. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia Walne Zebranie Członków określa przeznaczenie pozostałych środków finansowych Stowarzyszenia oraz wybiera Likwidatora Stowarzyszenia.
 26. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy ustawy – Prawo o stowarzyszeniach.

Tekst jednolity,
Toruń, 17.02.2021 r.