Ks. dr hab. Tomasz Dutkiewicz o etycznym wymiarze uczestnictwa w życiu społecznym

15 grudnia 2022

fot. Tomasz Wiśniewski

Etyk, filozof, ks. dr hab. Tomasz Dutkiewicz, kierownik Zakładu Filozofii Chrześcijańskiej Wydziału Teologicznego UMK był kolejnym gościem Dysput Kopernikańskich. Wydarzenie organizowane przez Instytut Copernicanum, odbyło się w niedzielę 11-go grudnia w Górsku. Tematem spotkania był: Etyczny wymiar uczestnictwa w życiu społecznym.

W swoim wystąpieniu nasz prelegent zwrócił uwagę na znaczenie Katolickiej Nauki Społecznej. Wskazał, że nie gloryfikuje ona zarówno ustroju kapitalistycznego jak i ustroju socjalistycznego czy komunistycznego. Ks. Tomasz Dutkiewicz zastrzegł przy tym, że Katolicka Nauka Społeczna nie proponuje trzeciej drogi.

Etyk nawiązał  w tym kontekście do arystotelesowskiej koncepcji cnoty. Arystoteles przede wszystkim zauważa, że w działaniu praktycznym należy unikać skrajności. Skrajności to są wady, natomiast właściwe rozwiązanie to będzie rodzaj złotego środka – powiedział. Przykładem może być cnota męstwa, której przeciwne są dwie wady: tchórzostwo i zuchwalstwo. Jeśli chodzi o życie społeczne cnotą będzie patriotyzm, niedoborem zaś kosmopolityzm a nadmiarem szowinizm, nacjonalizm – zaznaczył ks. Tomasz Dutkiewicz.

Nasz prelegent podkreślił jednocześnie, że złoty środek nie jest środkiem arytmetycznym, co w praktyce oznacza, że jedna z wad, jest gorsza od drugiej. Ponadto nie jest to środek, który można by wyznaczyć raz na zawsze. To jest środek który tak jak oscylator harmoniczny, w różnych sytuacjach będzie zajmował różną pozycję.

Ks. dr hab. Tomasz Dutkiewicz, wskazał, że mamy tu odpowiedź dlaczego Katolicka Nauka Społeczna tak się broni przed tym, żeby nie nazywać jej trzecią drogą. Z racji tego, że nie ma jasno raz określonego złotego środka, my mamy pole dyskusji, dlatego że możemy się nie zgadzać co do pewnych rozwiązań praktycznych w poszczególnych sytuacjach – powiedział. Zastrzegł, że ta dyskusja musi się odbywać w pewnych granicach. Jeśli chodzi o zakres możliwości poszukiwania rozwiązań on nie jest nieskończony, bo my musimy się co do pewnych podstawowych rzeczy zgadzać, ale mamy prawo też się różnić – zaznaczył ks. Dutkiewicz.

Ks. dr hab. Tomasz Dutkiewicz jest absolwentem Wyższego Seminarium Duchownego w Pelplinie i Wyższego Seminarium Duchownego w Toruniu. W 2000 roku obronił pracę doktorską z filozofii na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim w Lublinie. Z kolei w 2013 roku został doktorem habilitowanym nauk teologicznych na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Nasz prelegent jest autorem licznych publikacji naukowych, w tym m.in. książki: Filozofia i życie w Chrystusie. Filozoficzne podstawy moralnego nauczania Kościoła.